ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11

 
เรียน (ส่วนราชการ)
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 
2. โครงการและกำหนดการปฐมนิเทศ
 
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามสำเนาประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. กำหนดการจัดการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ  เพื่อให้ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ได้รับทราบแนวคิด วัตถุประสงค์ แนวทาง การดำเนินงานของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รายละเอียดโครงการและกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำนักงาน ก.พ. จึงขอเชิญข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ในสังกัดของท่านเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญตามกรอบการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หากข้าราชการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมได้ขอโปรดทำหนังสือชี้แจงไปยังสำนักงาน ก.พ.
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
 
 
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวสุลักขณา  ธรรมานุสติ)
ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
 
 
 
ศูนย์นักบริหารระดับสูง
 
เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ