ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจ e-learning สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจ ความต้องการการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
โปรด ... Click เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสำรวจ ...
 
           ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้พิจารณาว่าหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเครือข่ายองค์กรพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐในประเทศไทยที่มีความสำคัญยิ่ง
           เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการอบรมและพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐในประเทศไทยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ลดความซ้ำซ้อน และเชื่อมโยงความรู้ในแต่ละหลักสูตรเข้าด้วยกันได้อย่างราบรื่น สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควรสำรวจความต้องการในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ ที่หน่วยงานของท่านดำเนินการอยู่ หรือที่คาดว่ามีความต้องการเพิ่มเติมในอนาคต จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดของท่าน ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร กรอกข้อมูลใน “แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ” ทางเว็บไซต์ http://www2.ocsc.go.th/survey/e-learning ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง 
 
โปรด ... Click เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสำรวจ ...

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ