ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ

เรื่อง ขอเชิญข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
2. กำหนดการกิจกรรม
3. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
 
ด้วยสำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้แก่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 1-10 เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ประกอบด้วย

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Effective Meeting and Presentation Skills” ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. รับผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน และ
(2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิผลสูง (Presentation Advantage) ในวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 08.00 – 17.30 น. รับผู้เข้าร่วมจำนวน 18 คน
 
รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมไปยังสำนักงาน ก.พ. ทางอีเมล์ prisana_oil@hotmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558
 
.......

 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ