ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หนังสือวิชาการประจำปี 2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

จากชื่อหนังสือ “The New Move” และภาพปก “หอยทากขี่สเก็ตบอร์ด” หลายท่านคงเกิดคำถามว่า “The New Move” คืออะไรและทำไมต้องเป็นรูป “หอยทากขี่สเก็ตบอร์ด” The New Move คือ ก้าวใหม่ของการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยยึดกรอบความคิดการเรียนรู้ทักษะในโลกศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning) ตามหลักแนวคิดของ PS21-Partnership for 21st Century  Learning  สหรัฐอเมริกาซึ่งให้ความสำคัญกับ “การเรียนรู้” มากกว่า “ความรู้” เพราะการเรียนรู้จะทำให้คนสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่รอดอยู่เสมอ ขณะที่ “ความรู้” นั้นเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ ความรู้หรือสิ่งที่ “เคยรู้อยู่เดิม” จึงอาจล้าสมัยได้ทุกขณะ นี่คือที่มาของชื่อหนังสือ ส่วนภาพปกซึ่งเป็นรูป “หอยทากขี่สเก็ตบอร์ด” นั้น มาจากภาพลักษณ์ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นผลช้า และวัดผลยาก เช่นเดียวหอยทากค่อย ๆ คลาน แต่นับแต่นี้ต่อไป การพัฒนาข้าราชการพลเรือนในยุคศตวรรษที่ 21 จะพลิกโฉมไปเปรียบเหมือน “หอยทากขี่สเก็ตบอร์ด” ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่กระแสโลกเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่หยุดนิ่ง จากความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ รวมถึงวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ของคนในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ความรู้ไม่ได้จำกัดในชั้นเรียน แต่กระจายออกไปอย่างไร้ขอบเขต ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงต้องปรับกระบวนคิดให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 
 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้ปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการพัฒนาข้าราชการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดังปรากฏในเนื้อหาหนังสือวิชาการประจำปี 2558 ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนเล่มนี้ 
 
 
เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ