ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) เปิดรับสมัครแล้วบัดนี้

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1)” เป็นโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระด้านการบริหารและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

ปรัชญา

1) เป็นหลักสูตรที่จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการอำนวยการ สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม การระบุความรู้ ทักษะความสามารถ คุณลักษณะของภาวะผู้นำและการบริหารราชการที่ต้องการพัฒนา การระบุแหล่งความรู้ กลยุทธ์ แนวทางการเรียนรู้และพัฒนา และ

2) เป็นหลักสูตรที่สร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งการเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ (Learning to Learn) การเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติตามรูปแบบภาวะผู้นำและการบริหารจัดการของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ (Learning to do) การเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิต ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Learning to be) และการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลและสังคม (Learning to Live with Others)

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้ในปัจจุบัน และสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของบทบาทหน้าที่การงานและชีวิตในอนาคต ซึ่งนำไปสู่การได้รับการยอมรับ ความเชื่อมั่น และความศรัทธาจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน และจากทุกภาคส่วนว่าเป็นผู้บริหารที่มีวุฒิภาวะด้านผู้นำ (Leadership Maturity) หรือมีพัฒนาการด้านภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทันสมัยต่องาน ต่อตนเองและผู้อื่น

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มกราคม 2558

ระบบลงทะเบียนกลาง: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ