ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เปิดหลักสูตร HRD e-learning ปีงบประมาณ 2559

     สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการด้วยบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) นี้ขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดของบทเรียนและสามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมได้ตรงตามความต้องการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อตนเอง และหน่วยงาน ตามเจตนารมณ์ของสำนักงาน ก.พ. ที่มุ่งสู่การ "เปิดโลกแห่งองค์ความรู้ สู่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ"

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตร HRD e-learning ประจำปีงบ 2559

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ