ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาฯ

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์สูงที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาในหัวข้อ ดังนี้
 
1. หลักสูตร Effective Meeting and Presentation Skills ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
 
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสูง (Presentation Advantage) วันที่ 6 มกราคม 2559
ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
 

 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ