ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การชี้แจงทำความเข้าใจและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนของรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ.

ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณีนักเรียนทุนรัฐบาลกระทำผิดสัญญาชดใช้ทุนที่ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายระหว่างหน่วยงานเจ้าของทุนและนักเรียนผู้กระทำผิดสัญญา ตลอดจนผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน โดยได้มีข้อคำถามส่วนหนึ่งไปยังสำนักงาน ก.พ. นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดให้มีการประชุมพบปะสื่อมวลชนเพื่อพูดคุย ให้ข้อมูล ชี้แจงทำความเข้าใจและตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนของรัฐบาลในความดูแลของ ก.พ. ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาการเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามจะเห็นสมควรต่อไป

 

 

สำนักงาน ก.พ.
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ