ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กำหนดการและรายละเอียดหลักสูตร ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "The Chemistry" วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 -08.30 น.) ณ APM Group ห้อง Learning Center อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 7 กรุงเทพฯ  

--> กำหนดการกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "The Chemistry"

--> แผนที่ APM Group

2. หลักสูตร โปรแกรม "Performance Coaching for Results" การโค้ชเพื่อสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีผลงานดีเยี่ยม วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.) ณ ห้อง7 - 8 ศูนย์การเรียนรู้ M Academy กรุงเทพฯ

---> กำหนดการหลักสูตร โปรแกรม "Performance Coaching for Results" การโค้ชเพื่อสร้างบุคลากรและทีมงานให้มีผลงานดีเยี่ยม 

---> เอกสาร Pre-Work สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม Filepre_work.docx  

--> แผนที่ ศูนย์การเรียนรู้ M Academy

3. กิจกรรมการเรียนรู้จากผู้บริหาร (CEO Talk) วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 - 13.30 น.) ณ ห้องปลั่งมีจุล สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเก่า) กรุงเทพฯ

---> กำหนดการกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้บริหาร (CEO Talk) 

4. กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานบริหารกำลังคนคุณภาพต้นแแบบ ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) /AIS *** สำนักงาน ก.พ. ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว**

5. หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งและทักษะการเจรจาต่อรอง วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้องกินรี 2 ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

---> กำหนดการหลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งและทักษะการเจรจาต่อรอง

---> แผนที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

้่่6. หลักสูตรการตัดสินใจในภาวะการณ์ที่มีความเสี่ยงและมีการเปลี่ยนแปลง และการเชื่อมโยงความคิดเพื่อการมองในภาพรวม วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้องอัปสรา 2 ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

---> กำหนดการหลักสูตรการตัดสินใจในภาวะการณ์ที่มีความเสี่ยงและมีการเปลี่ยนแปลง และการเชื่อมโยงความคิดเพื่อการมองในภาพรวม 

---> แผนที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

7. หลักสูตรจิตวิทยาการสื่อสาร วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.)  ณ ห้องอัปสรา 2 ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

---> กำหนดการหลักสูตรจิตวิทยาการสื่อสาร

---> แผนที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

8. หลักสูตรภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและการบริหารโครงการ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น.(เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.)  ณ ห้องอัปสรา 2 ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

---> กำหนดการหลักสูตรภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมและการบริหารโครงการ PDF icon18-19.pdf

---> แผนที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

9. หลักสูตรบทบาทของ HR ในการบริหารกำลังคนคุณภาพ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น.(เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.)  ณ ห้องอัปสรา 2 ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

---> กำหนดการหลักสูตรบทบาทของ HR ในการบริหารกำลังคนคุณภาพ

---> แผนที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ