ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจข้อมูลส่วนราชการเรื่อง “แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะข้าราชการและการดำเนินการของส่วนราชการ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการสำรวจติดตามการดำเนินการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

เพื่อให้กระบวนการสำรวจติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำนักงาน ก.พ. ได้รับข้อมูล/ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการกรอกแบบสำรวจเกี่ยวกับ “แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะข้าราชการและการดำเนินการของส่วนราชการ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

เข้าตอบแบบสำรวจ:  >>Click<<

สถิติการตอบแบบสำรวจ (ส่วนราชการ):  >>Click<<

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ