ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การศึกษาความผูกพันต่อระบบราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป(Thai Civil Servant Engagement to the Public Sector) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำชี้แจง สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐที่ทำหน้าที่การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้าราชการให้อยู่และปฏิบัติงานในระบบราชการไปจนเกษียณอายุ รวมทั้งการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรักหน่วยงานที่ตนเองสังกัด ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.จึงเล็งเห็นว่าการศึกษา เรื่องความผูกพันต่อระบบราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อระบบราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และนำผลการศึกษาไปวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันต่อระบบราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไปในอนาคต แบบสอบถามนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหา 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ส่วนที่ 3 ภาพรวมความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร ส่วนที่ 4 ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ส่วนที่ 5 ภาพรวมความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะทำงานใคร่ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ โดย กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ และตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน หรือความรู้สึกของท่านมากที่สุด ทั้งนี้ คณะทำงานจะนำข้อมูลที่ได้มาแปรผลในภาพรวม โดยคำตอบทุกคำตอบของท่านจะได้รับ การเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่าน เพราะข้อมูล จะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความผูกพันต่อระบบราชการของข้าราชการ พลเรือนสามัญ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ การศึกษาความผูกพันต่อระบบราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป(Thai Civil Servant Engagement to the Public Sector) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถ้าต้องการป้อนข้อมูลในฟอร์ม โปรดไปที่: https://docs.google.com/forms/d/17NHhJBbTD7F911Oln_dL_RKQgHi8rwkCZa-djNQ...

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ