ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วิทยฐานะ-หลักสูตร-คุณวุฒิ

เมื่อตัดสินใจจะมาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส นศ. หลายคนมีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องพิจารณาถึงการรับรองวิทยฐานะของหลักสูตรและสถาบัน รวมถึงคุณวุฒิที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องเทียบเคียงคุณวุฒิกับระบบของไทยเพื่อนำไปเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ ดังนั้น สนร. จึงขอให้ข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

ปริญญาบัตร : ปริญญาบัตรแห่งชาติ (Diplôme National) สำหรับการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ แบ่งออกเป็น ระดับ ป. ตรี (Licence) –ป.โท (Master) - ป.เอก (Doctorat) ซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการ ฝรั่งเศส - Ministère de l’Education Nationale และกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยฝรั่งเศส Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche โดยมีหน้าที่รับรองวิทยฐานะของสถาบันรัฐบาลด้วย

อย่างไรก็ตาม ปริญญาบัตรอื่น ซึ่งออกโดยองค์กร/คณะกรรมการควบคุมคุณวุฒิกลางของแต่ละสาขาอาชีพ ก็มีศักดิ์และสิทธิเหมือนปริญญาบัตรที่ได้รับการรับรองโดยตรงจากกระทรวงศึกษาฯ อาทิ ปริญญาบริหารธุรกิจ (Diplôme Grande Ecole) หรือ ปริญญาวิศวกรรม( Diplôme d’Ingénieur) เป็นต้น เพราะองค์กร / คณะกรรมการควบคุมคุณวุฒิกลางนี้ ได้รับมอบหมายตามกฏหมายหรือกฏกระทรวงที่แตกต่างกันไป

สำหรับการศึกษาในสถาบันเอกชน สนร. ขอยกตัวอย่างหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ที่กำลังประสบความสำเร็จอย่างมากในฝรั่งเศส นั้น จะมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและวุฒิบัตรบริหารธุรกิจ Commission d’Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion - CEFDG ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย มีอำนาจหน้าที่พิจารณาตรวจสอบและรับรองวิทยฐานะของหลักสูตร ทั้งนี้ จะไม่รวมทุกหลักสูตรที่สถาบันเปิดสอนและไม่ใช่การรับรองวิทยฐานะสถาบัน มีระยะการรับรองตั้งแต่ 1-6 ปี คณะกรรมการ CEFDG จะประกาศรายชื่อหลักสูตรของสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะเอาไว้ ทั้งนี้ ในบางหลักสูตรที่คณะกรรมการ CEFDG ไม่ได้ประกาศรายชื่อไว้ เมื่อสำเร็จการศึกษา นศ. จะได้รับวุฒิบัตรของสถาบัน (Diplôme d’Ecole) คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด https://www.cefdg.fr/ecoles-et-formations-visees

การเทียบคุณวุฒิ เมื่อสำเร็จการศึกษากลับประเทศไทย นศ. สามารถติดต่อหน่วยงานราชการไทย ที่เป็นผู้เทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา คลิ้กอ่านรายละเอียด http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes1/foreignDegreeEquivalence.htm

2. สำนักงาน ก.พ. สำหรับ นศ ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการ คลิ้กอ่านรายละเอียด http://www2.ocsc.go.th/civilservant/accreditation

3. สำหรับ นศ. ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประสงค์จะประกอบอาชีพในไทย อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ ติดต่อได้ที่สภาวิศวกร http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeMain.php แพทยศาสตร์ ติดต่อแพทย์สภา http://www.tmc.or.th/news06.php

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ