ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร Thailand - Cambodia Civil Service Development Program

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร Thailand - Cambodia Civil Service Development Program

 1. นางสาวจินนา  ตันศราวิพุธ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 2. นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล
  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
 3. นางสาวอัญชุลี  ศิโรรัตนรังษี
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
 4. นางภคกุล  สุรฤทธิกุล
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. นางสาวประภาพร ศรีเหรา
  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
 6. นายวิชชากร จันทรศิริ
  รองผู้อำนวยการสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 7. ว่าที่ร้อยตรีภูมิศักดิ์  ขำปู่
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 8. นางสาวสุขศรี  ไล่กสิกรรม
  ผู้อำนวยการพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 9. ว่าที่พันตรียุทธการ  โกษากุล
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 10. นางสาววัฒนา  เกิดเพ็ชร์
  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา
  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 11. นางสาวนิตยา  กนกมงคล
  ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 12. พันเอกสาโรจน์  ธีรเนตร
  รองผู้อำนวยการกองกิจการชายแดนไทย-ลาว
  กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
 13. พันตำรวจเอกศิริพล  กุศลศิลป์วุฒิ
  ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ