ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Carte de séjour pluriannuelle

ว่าด้วย Carte de séjour pluriannuelle

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสขอเล่าสู่กันฟังเรื่องมาตรการใหม่ๆ ของรัฐบาลฝรั่งเศสเกี่ยวกับคนต่างด้าว ซึ่งมีบางแง่มุมที่จะเป็นข่าวดีมากๆ สำหรับนักศึกษาไทยในประเทศฝรั่งเศสค่ะ

ปัจจุบันนี้ นักศึกษาต่างชาติต้องเสียเวลา (และเสียความรู้สึก !)ไม่มากก็น้อยทุกๆ ปี เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องต่อบัตรพำนักชั่วคราวประเภทนักศึกษาซึ่งมีอายุเพียง 1 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เป็นต้นมา ทางการฝรั่งเศสได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ว่า นักศึกษาต่างชาติสามารถขอต่ออายุบัตรพำนักประเภทนักศึกษาได้เกินกว่า 1 ปี (Carte de séjour pluriannuelle) ในกรณีที่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือสถาบันเอกชนที่ทางการรับรองเพื่อศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป เช่น Master, Diplôme d’ingénieurs, Diplôme de l’institut d’Etudes Politiques ฯลฯ (ดูรายชื่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้ในกฎกระทรวงมหาดไทย : Arrêté du 12 mai 2011 du Ministère de l’Intérieur fixant la liste des diplômes au moins équivalents au Master)

อย่างไรก็ดี เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศใช้รัฐบัญญัติที่ 2016-274 วันที่ 7 มีนาคม 2559 ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศฝรั่งเศส (Loi N° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการด้วยกันคือ ปรับปรุงการต้อนรับและการปรับตัวเข้ากับสังคมฝรั่งเศสสำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในฝรั่งเศสโดยถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ดำเนินการในเรื่องการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และท้ายที่สุด เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมากขึ้นมาศึกษา วิจัยหรือประกอบอาชีพในประเทศฝรั่งเศส ด้วยมาตรการต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกในการพำนักในประเทศฝรั่งเศสโดยชอบด้วยกฎหมาย

สิ่งที่เป็นการริเริ่มที่น่าสนใจในกฎหมายใหม่ก็คือ มาตรการกำหนดให้บัตรพำนักชั่วคราวประเภทนักศึกษามีอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป (Carte de séjour pluriannuelle-CSP) ซึ่งมีหลักการว่า นักศึกษาต่างชาติ ( เช่น นักศึกษาสัญชาติไทย) สามารถพำนักในฝรั่งเศสเพื่อการศึกษาได้ใน 1 ปีแรกด้วยวีซ่าระยะยาวเทียบเท่าบัตรพำนัก (Visa de long séjour valant titre de séjour : VLS-TS) หลังจากนั้น เมื่อสิ้นปีแรก นักศึกษาต่างชาติไม่ว่าจะศึกษาในระดับใด จะได้รับบัตรพำนักซึ่งจะมีอายุตั้งแต่ 2 – 4 ปี แล้วแต่ระยะเวลาที่ต้องศึกษาต่อตามหลักสูตร

ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาเดินทางมาเข้าเรียนระดับปริญญาตรีซึ่งมีระยะเวลาตามหลักสูตร 3 ปี ในปีแรก (Licence1) จะได้วีซ่า VLS-TS หลังจากนั้น จะได้บัตรพำนัก Carte de séjour pluriannuelle - CSP 2 ปี ตามระยะเวลาที่เหลือของหลักสูตร (Licence 2 Licence 3) ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าสอบไม่ผ่านปีหนึ่งต้องเรียนซ้ำ ก็จะได้ต่ออายุบัตรเพียง 1 ปีก่อน !

ถ้าเป็นนักศึกษาซึ่งมาเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท ปีแรก (Master 1) จะอยู่ในฝรั่งเศสด้วยวีซ่า VLS-TS หลังจากนั้น จะได้บัตรพำนัก CSP มีอายุ 1 ปี และถ้าได้รับเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก (Doctorat) ต่อไป เมื่อถึงกำหนดต่ออายุบัตร ก็จะได้รับบัตรพำนัก CSP 3 ปีตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่จะมาทำวิจัยในศูนย์วิจัยประเทศฝรั่งเศส ก็สามารถขอบัตรพำนัก Carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » ซึ่งจะมีอายุบัตรไม่เกิน 4 ปี และเปิดโอกาสให้ขอบัตรพำนักหลายปี สำหรับครอบครัวได้ด้วย CSP « passeport talent (famille) »

รัฐบาลฝรั่งเศสจะออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติเพื่อบังคับใช้มาตรการต่างๆ ตามรัฐบัญญัติ Loi N° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France นี้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามขัอมูลเพิ่มเติมได้จากเวบไซต์ดังต่อไปนี้ www.campusfrance.org ; www.service-public.fr ; juritravail.com

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2559

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ