ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Thailand – Singapore Talent Networking

                    สถานทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรม Thailand Singapore Talent Networking Lunch ณ โรงแรมอมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ของไทย และข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในโครงการ Public Service Leadership Programme (PSLP) ของสิงคโปร์มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง แนวคิด และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มข้าราชการที่มีศักยภาพสูงระหว่าง 2 ประเทศ อันจะเป็นการนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาส่วนราชการและประเทศชาติต่อไป

                   กิจกรรมนี้มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมทั้งสิ้น 19 คน จาก 13 ส่วนราชการ
และมีผู้แทนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายอัครพล ฮวบเจริญ จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายรวีกิติ์ พุฒิธนกร จากกรมการขนส่งทางบก ได้นำเสนอต่อคณะผู้เข้าร่วมทั้ง 2 ประเทศ ในหัวข้อ “Three Current Preoccupations and Challenges facing the Thai Civil Service” ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการสิงคโปร์อย่างมาก และมีการอภิปรายต่อเนื่องในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ

                   กิจกรรม Thailand – Singapore Talent Networking Lunch ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงจากทั้ง 2 ประเทศ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และสร้างเครือข่ายร่วมกันเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ