ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การโอนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

เรื่อง การโอนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 เป็นต้นไป ของนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางปฎิบัติในการส่งเงินให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ โดยให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) เป็นผู้โอนเงินค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีธนาคารของ นทร.ฯ โดยตรง เริ่มตั้งแต่ งวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป นั้น

สนร. ขอแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการโอนค่าใช้จ่ายให้ทราบดังต่อไปนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป นทร. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายปีละ 4 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้

งวดที่ / งวดเดือน ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ

งวดที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม

1.ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 3 เดือน
2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน
3. ค่าประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ *

งวดที่ 2 มกราคม-มีนาคม

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 3 เดือน
2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน

งวดที่ 3 เมษายน-มิถุนายน

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 3 เดือน
2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน

งวดที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน

1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 3 เดือน
2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน

 

2. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาแต่ละงวดการส่งเงิน คิดตามสัดส่วนดังนี้

2.1 ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาต่อปี /12 x 3 เดือน กรณีที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาลในงวดนั้นและมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่าย 2 เดือน 1 วัน เศษของวันปัดเป็น 1 เดือน

2.2 ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษางวดที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ของปีงบประมาณ 2558-59 สนร. ได้โอนให้ นทร.แล้วในงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559

3. *ค่าประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ จ่ายดังนี้

ฝรั่งเศส

3.1 นทร. สังกัดส่วนราชการในฝรั่งเศส เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ภายในวงเงินที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด สนร.จะจ่ายให้เมื่อได้รับหลักฐานการเบิกจ่าย

3.2 นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน เบิกจ่ายกับ CampusFrance ในอัตราตามข้อตกลงกับ CampusFrance

สวิตเซอร์แลนด์

3.3 นทร. สังกัดส่วนราชการในสวิตเซอร์แลนด์ปี จ่ายในงวด ตุลาคม – ธันวาคม ในอัตราที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจ่ายตามสัดส่วนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนรัฐบาล เศษของวันปัดเป็น 1 เดือน ตัวอย่าง ในปีงบประมาณ 2559-2560 ได้รับทุนรัฐบาล 10 เดือน 1 วัน จะได้รับค่าประกันสุขภาพตามอัตราที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด/12 x 11 เดือน

3.4 นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน จ่ายรวมกับค่าเล่าเรียนให้แก่สถานศึกษา

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ