ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ปุตราจายา เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย การประชุมฯ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Transforming Nations through Creativity and Innovation ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียได้นำกลยุทธ์ทะเลสีคราม (Blue Ocean Strategy) ปรับใช้กับนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติ และเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาแห่งชาติของมาเลเซีย ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ Vision ๒๐๒๐ ยกฐานะให้มาเลเซียเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี ๒๕๖๓

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการเสวนาระหว่างผู้นำ (Leaders’ Discussion) หัวข้อ“Transforming Nations through Creativity and Innovation” ในการประชุมฯ โดยได้แสดงความชื่นชมรัฐบาลมาเลเซียสำหรับความคิดริเริ่มจัดการประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy และกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เชิญเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ การเสวนาระหว่างผู้นำ ในหัวข้อการพัฒนาประเทศโดยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตามแนวคิด  ของยุทธศาสตร์ทะเลสีคราม (Blue Ocean) จัดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมและเชื่อว่าท้องทะเลสีครามมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เพื่อให้ทุกประเทศสามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ตามบริบทของประเทศ และมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการทำให้ทะเลสีครามแห่งนี้เป็นทะเลแห่งความหวังและโอกาส โดยประเทศไทยประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมและบทบาทอย่างแข็งขันเพื่อสร้างทะเลแห่งอนาคตร่วมกันแห่งนี้

ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะผู้นำการบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ ได้รับเกียรติจากรัฐบาลมาเลเซีย ให้เข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ