ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ)

กำหนดการ

ขั้นตอน วัน เดือน ปี หมายเหตุ
รับสมัคร 21 ก.ย. 59 – 15 มี.ค. 60 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ

ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 
 

จะประกาศให้ทราบทาง Website สำนักงาน ก.พ.
(www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม”
หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ)”)
โดยจะแจ้งกำหนดวันที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ 
ภายในวันประกาศรายชื่อ ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ 
(ภายในวันที่ 31 มี.ค.60) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์
ภายในเดือน เม.ย. 60
การสัมภาษณ์ ภายในเดือน พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ภายในเดือน พ.ค. 60

 

หมายเหตุ
จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัครและให้ยื่นหนังสือตอบรับได้คนละ ๑ แห่ง (๑ ระดับ ๑ สาขาวิชา ๑ มหาวิทยาลัย) เท่านั้น

** ผู้มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครฯ ข้อ 3.1 หมายถึง
    1. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการที่สังกัดส่วนราชการตามเอกสารแนบ 1 ของประกาศรับสมัคร (ลำดับที่ 1 – 138)
    2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ที่สังกัดหน่วยงานของรัฐตามเอกสารแนบ 1 ของประกาศรับสมัคร (ลำดับที่ 139 – 181)  โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำมิได้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้าง

แบบแสดงเจตจำนงสมัครเลือกข้าราชการพลเรือน/เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล และแบบฟอร์มต่าง ๆ

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ