ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เลขาธิการ ก.พ. มอบนโยบาย สร้าง "ข้าราชการ 4.0"

นางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ก.พ. ในวันนี้ (3 ตุลาคม 2559) และเข้าประชุมเพื่อพูดคุยหารือกับฝ่ายบริหาร โดยหม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นตัวแทนข้าราชการสำนักงาน ก.พ. กล่าวต้อนรับเลขาธิการสู่ครอบครัวสำนักงาน ก.พ. พร้อมกันนี้ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษาระบบราชการ และผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/สถาบัน ทุกท่าน ชี้แจงรายละเอียดบทบาทหน้าที่และภารกิจในภาพรวมด้านต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.

ในการนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น พร้อมกับกล่าวถึงเหตุผลหนึ่งของการได้เข้ามารับใช้สำนักงาน ก.พ. คือ การสร้าง “ข้าราชการ 4.0”  ที่จะได้แสดงศักยภาพร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่“ประเทศไทย 4.0” ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อจะดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลในการก้าวเข้าสู่เวทีโลก ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. เป็นต้นทางของความเป็นข้าราชการและเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ข้าราชการมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในระบบราชการ ทั้งยังมีหน้าที่จำเป็นในการจะช่วยพลิกประเทศไทย การเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ เลขาธิการ ก.พ. มุ่งมั่นสนับสนุนข้าราชการทุกคนให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมุ่งมั่นและมีชีวิตราชการที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ 

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ