ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การตรวจเยี่ยม นทร. และ นร. ศึกษา ณ เมือง Nancy และ Strasbourg

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นร. ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 3 และ 4) ที่ศึกษา ณ เมือง Nancy และ Strasbourg ระหว่างวันที่ 11 -13 มกราคม 2560

วันที่ 11 มกราคม 2560 คณะฯ เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Nancy คณะฯ เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเคมี - เคมีกระบวนการ (Génie Chimiques – Génie des Procédés) สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Nancy โดยนางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบและสนทนากับนาย Dominique ALONSO หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี - เคมีกระบวนการ ซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนของภาควิชา และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติของสถาบัน

วันที่ 12 มกราค2560 คณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียน 2 ราย คือ น.ส. นวพร เพิ่มสมบัติ ทุน (มทร.) โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี – เคมีกระบวนการ และ น.ส. กัณฑิกา พัดพรหม (นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน-รุ่นที่ 4) กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี – เคมีกระบวนการ จากนั้น ได้ไปเยี่ยมหอพักของ นร. ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตึกเรียน นร. สามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างดี และไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันแต่อย่างใด

เวลาประมาณ 17.30 น. คณะฯ ได้เดินทางโดยรถไฟออกจากเมือง Nancy ไปยังเมือง Strasbourg เพื่อเยี่ยม นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. น.ส. นัฏฐ์นรี นมเนย ศึกษาปีที่ 2 คณะประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัย Strasbourg

2. น.ส. ชลดา บริบุญมังสา ศึกษาปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัย Strasbourg

3. น.ส. ยุวธิดา สูงห้างหว้า ศึกษาปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี-ชีวภาพ) มหาวิทยาลัย Strasbourg

4. น.ส. วนัสญา อาจวิชัย ศึกษาปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ (เคมี-ชีวภาพ) มหาวิทยาลัย Strasbourg

5. น.ส. ธิดารัตน์ รูปงาม ศึกษาปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ (เกษตร-เกษตรอาหาร) มหาวิทยาลัย Haute Alsace วิทยาเขตเมือง Colmar ซึ่งขณะนั้นได้เดินทางมายังเมือง Strasbourg

สนร. ประชุม นทร. ทั้ง 5 ราย โดย นทร ได้รายงานว่า การเรียนในมหาวิทยาลัย ในระดับ ป. ตรี ชั้นปีที่ 3 นั้น นทร. จะต้องปรับตัวมากในภาคทฤษฎี เพราะการเรียนการสอนแตกต่างไปจากที่ นทร. เคยศึกษาอยู่ที่ สถาบัน IUT สำหรับเรื่องอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน นทร. ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด

วันที่ 13 มกราคม 2560 ในภาคเช้า คณะฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมหอพัก นทร. (น.ส. นัฏฐ์นรี นมเนย) ซึ่งเป็นหอพักสำหรับนักศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย Strasbourg จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยคณะต่างๆ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่ นทร. ศึกษาอยู่ด้วย เวลาประมาณ 15.45 สนร. เดินทางโดยรถไฟออกจากเมือง Strasbourg เพื่อกลับกรุงปารีส โดยเวลาประมาณ 18.00 น. คณะถึงกรุงปารีสโดยสวัสดิภาพ
 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มกราคม 2560

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ