ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุม หลักสูตร“การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)”

กำหนดการจัดประชุม: เปิดหลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อให้นักบริหารระดับสูงมีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และสามารถถ่ายทอดความเข้าใจดังกล่าวไปสู่ข้าราชการระดับล่างให้สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจไปในทิศทางเดียวกัน
 • เพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงให้มีขีดความสามารถและแรงจูงใจในการขับเคลื่อนภารกิจอย่างประสานสัมพันธ์และบูรณาการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดตามเป้าหมายของรัฐบาล
 • เพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มเป้าหมายสร้างการรับรู้และความเข้าใจทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้แก่ รวมประมาณ 620 คน
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวง
  • รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
  • ข้าราชการทหารที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  • ข้าราชการตำรวจ ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 • กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ที่มีศักยภาพสูงซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม รวมประมาณ 220 คน

ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม

 • จัดฝึกอบรมในเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
  1. วันที่ 2 มีนาคม 2560 (1 วัน) : การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้จัดดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีทุกกลุ่มพร้อมกัน)
  2. เดือนมีนาคม 2560 : การประเมินสมรรถนะของนักบริหารทางออนไลน์
  3. เดือนเมษายน 2560 (2 วัน) : การประชุมเชิงปฏิบัติการ
  4. เดือนเมษายน 2560 (1 วัน) : การพัฒนากระบวนทัศน์นักบริหาร
  5. เดือนกรกฎาคม 2560 (1 วัน) : การติดตามประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของนักบริหาร หมายเหตุ: กำหนดการสำหรับกิจกรรมที่ 2-5 จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเลขติดต่อ ประสานงาน

 • นางปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา     โทร 0 2547 1788
 • นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า                   โทร 0 2547 2041
 • นายสุรเดช สรรเสริญ               โทร 0 2547 2062

หนังสือเชิญ    >>ดาวน์โหลด

กำหนดการจัดประชุมเปิดหลักสูตร (วันที่ 2 มีนาคม 2560)    >> ดาวน์โหลด


Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ