ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แจ้งผลการคัดเลือกผู้ได้รับเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้การคัดเลือกด้วยการประเมินแบบเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method - ACM) ปรากฎว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 55 คน และบัญชีรายชื่อสำรอง 8 คน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ