ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการเกี่ยวกับวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ปีงบประมาณ 2561-2562

คำชี้แจง

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 55 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา 53 ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดเหตุพิเศษ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ส่วนราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม  2551
กรณีข้อ 1 (3) กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนด และ ก.พ. จะกำหนดรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในทุก 2 ปีงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันส่วนราชการสามารถคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกฯ ได้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 

โดยที่สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการติดตามประเมินผลการดำเนินการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 เพื่อทบทวนกรณีการกำหนดวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ให้ตรงตามความต้องการของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น 

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบนโยบายการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตอบแบบสำรวจตามแนบ และส่งคืนให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. นำไปเสนอความเห็นต่อ ก.พ. ในการกำหนดวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ต่อไป
สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 1941 และ 0 2547 1946

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สำนักงาน ก.พ.

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ