ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

          คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการเป็นปัจจัยสำคัญต่อสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือศรัทธาของผู้รับบริการและประชาชน โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กำหนดเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการบรรจุไว้ให้ข้าราชการต้องถือปฏิบัติ และเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ดังที่ปรากฏทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ประชาชนเชื่อว่าข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงดัชนีชี้วัดความโปร่งใสนานาชาติ ขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ในปี 2016 ประเทศไทยได้คะแนน 35 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือว่าได้คะแนนในระดับที่ค่อนข้างต่ำ  
         รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน โดยในส่วนของราชการพลเรือน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการรณรงค์ขับเคลื่อนการใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจัดอบรมให้ข้าราชการพลเรือนได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงาน
         คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตสำนึกของข้าราชการ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับผู้บริหารประเภทอำนวยการ ชื่อหลักสูตร "สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง" ขึ้น และสนับสนุนการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ ตลอดจนการพัฒนาสื่อการฝึกอบรม เพื่อให้ทุกส่วนราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สามารถนำหลักสูตรนี้ไปพัฒนาข้าราชการในสังกัดได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ผู้สนไจสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตร ได้ที่เอกสารประกอบข่าว  

           

 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ