ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เปิดหลักสูตร ป.ย.ป. พัฒนาผู้นำทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

ภาพนายกรัฐมนตรี

ในการประชุมเปิดหลักสูตร "การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)" เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง "โครงสร้างและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง" กล่าวย้ำว่า ประเทศชาติสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ต้องมาก่อนเสมอ ดีใจที่ทุกท่านมาร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติ ทั้งข้าราชการ รัฐวิสาหกิจต้องทำงานเพื่อส่วนรวม ไม่วาจะเกิดปัญหาอุปสรรคใดก็ตามต้องทำงานเพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติ ต้องร่วมกันปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปการปกครอง ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ปฏิรูประบบราชการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงถึงเพื่ออนาคต

หลักสูตร ป.ย.ป. นี้ครอบคลุมงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งเป็นปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ของประเทศ และปัญหาเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไข โดยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันแก้ไขปัญหา พูดคุยกันในผู้ปฏิบัติ ทุกระดับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามกฎระเบียบเพื่อความโปร่งใส และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ความสำคัญคือข้าราชการเป็นความหวัง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของประเทศ หลักสูตรนี้ก็เพื่อให้ทุกส่วนได้นำปัญหา ความต้องการ มาหาแนวทางจัดการร่วมกัน แล้วนำไปเสนอรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ