ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

“สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

“สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560   31 มีนาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เจ้าภาพหลักการจัดงาน และกระทรวงเจ้าภาพร่วม 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล และบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ ยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป

นายจิรชัย มูลทองโร่ย กล่าวว่า หลักการทำงานของข้าราชการมี 3 ส่วนที่สำคัญ คือ หลักการครองตน ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานด้วยความมุมานะ อุสาหะ หลักการครองคน ในฐานะข้าราชการจะต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจทั้งของส่วนราชการและประชาชน หลักการครองงาน งานที่รับผิดชอบจะต้องรอบคอบ สุจริต ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. เป็นหลักในการวางแนวทางนี้ และนางเมธินี เทพมณี กล่าวว่า “การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน นั้นต้องการให้ข้าราชการมีความมั่นใจในความดี มั่นใจในคุณธรรมจริยธรรม ความมีจิตสาธารณะ และให้ความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นมีผู้มองเห็น ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะข้าราชการที่ทำงานด้วยความอดทน เสียสละจะต้องถูกสนับสนุนให้มุ่งมั่นทำต่อไปตลอดเส้นทางการรับราชการจนจบการทำงานราชการ แม้เมื่อประเทศไทยก้าวไปสู่ 4.0 จิตสาธารณะก็ยังจำเป็นอย่างยิ่ง ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นต่อหน้าที่ ที่จะบริการต่อสาธารณะต่อประชาชนเป็นสิ่งที่ข้าราชการจะต้องมุ่งมั่นและทำตลอดไป ต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เหล่านี้เป็นกลไกในการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ซึ่งผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่านี้จะเป็นต้นแบบให้กับข้าราชการรุ่นหลังต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. มีกลไกสร้างการมีส่วนร่วม ภาคประชาชน คณะกรรมการต่างๆ หลายภาคส่วนที่จะคอยช่วยดูแลและสนับสนุนข้าราชการทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมั่นคงและต่อเนื่องต่อไป”

ทั้งนี้ ในงานวันที่ 31 มีนาคม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล รวมถึงจะมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 614 ราย ด้วย 

ขณะเดียวกันจะมีการจัดแสดงนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการอัครศิลปิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย และการเสวนา หัวข้อ “การน้อมนำพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การปฏิบัติ” โดย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสืบสานศาสตร์พระราชา” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษมจะมีการออกร้านธงฟ้าราคาประหยัด และหน่วยงานของภาครัฐจัดให้บริการประชาชน อาทิ การทำบัตรประชาชน  การออกหนังสือเดินทาง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การฝึกสาธิตอาชีพ การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก การให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ การบริการแลกเหรียญกษาปณ์ การให้บริการจัดหางาน การบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การให้บริการออกใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น

ทั้งนี้ กิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดเตรียมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย

 

ขอเชิญผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล และบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม

กำหนดการและรายละเอียดการจัดงานที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th      

 

สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ www.ocsc.go.th ระบบลงทะเบียนกลาง (Registration Center)

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ