ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วันข้าราชการพลเรือน ประจําปีพุทธศักราช 2560

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งสารเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 วันที่ 1 เมษายน 2560 ว่า

                    “ เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจําปีพุทธศักราช 2560 เวียนมาบรรจบครบรอบปี ในวันที่ 1 เมษายน ศกนี้ ผมขอส่งความระลึกถึงความปรารถนาดี กําลังใจ และขอขอบคุณมายังเพื่อนข้าราชการทุกคนที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจทํางานด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ และสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาระบบราชการ การพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาของประชาชน ตลอดรอบระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา  ข้าราชการทุกคนล้วนแต่มีบทบาทและความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะงานของข้าราชการคือการขับเคลื่อนผลักดันการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่การพัฒนาประเทศ ดูแลทุกข์สุขของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมโดยส่วนรวม งานของข้าราชการจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับเพื่อนข้าราชการที่จะใช้ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดแก่สาธารณะ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางาน มีความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการมีแนวทางที่จะสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศ โดยอาศัยกลไก "ประชารัฐ" หมายความว่าภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันทํางาน มุ่งไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ จําเป็นต้องอาศัยการทํางานที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการ และการบูรณาการการทํางานร่วมกันของหลายภาคส่วน ยึดหลักการทรงงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ในการแก้ไขปัญหาทุกด้าน โดยรัฐบาลจะปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและระบบราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
                 ผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2559 ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการทํางานของข้าราชการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการต่อสาธารณชน พร้อมทั้งขออัญเชิญเดชะพระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และอํานาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้เพื่อนข้าราชการทุกคน พร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป ”

                  สำนักงาน ก.พ. เจ้าภาพหลักและกระทรวงเจ้าภาพร่วม 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ ทำเนียบรัฐบาลและสำนักงาน ก.พ ถนนพิษณุโลก โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 614 ราย

                  ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยในช่วงบ่าย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การสืบสานศาสตร์พระราชา โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การแสดงร้องเพลงประสานเสียง จาก คณะนักร้องประสานเสียง สำนักงาน ก.พ. (OCSC Chorus) การเสวนา เสวนา หัวข้อ “การน้อมนำพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การปฏิบัติ” โดย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
พร้อมทั้ง การให้บริการประชาชน อาทิ การจัดทำบัตรประชาชน การจัดทำหนังสือเดินทาง การสาธิตฝึกอาชีพ บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ศูนย์บริการประชาชน การตรวจสุขภาพฯลฯ ณ สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ