ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุม นทร. ศึกษา ณ กรุงปารีสและปริมณฑล ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

การจัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ กรุงปารีสและปริมณฑล ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ กรุงปารีสและปริมณฑล เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและบุคลากรภาครัฐในอนาคต รับทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและทิศทางในการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล การประชุมครั้งนี้ มี นทร. ที่ศึกษาในกรุงปารีสและปริมณฑลเข้าร่วมการประชุมได้ จำนวน 10 ราย

ในภาคเช้า นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) กล่าวรายงาน โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส มาเป็นประธานการประชุมกล่าวเปิดพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนทุนรัฐบาล

ออท. ณ กรุงปารีส ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นทร. ที่ได้มาศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส และขอให้ นทร. พยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและนำความรู้ไปพัฒนาประเทศ รวมถึงเข้าใจค่านิยมและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส เรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนฝรั่งเศส และได้กล่าวถึง Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของชาติในระยะยาว โดยได้กล่าวถึงเรื่องการนำนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ การให้นักวิจัยสามารถเชื่อมโยงผลงานวิจัย / งานนวัตกรรม ไปสู่การผลิตในภาคธุรกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงปัญหาของประเทศไทยคือ ยังมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยู่มาก และปัญหา middle income trap อยากให้นักเรียนทุนรัฐบาลมีบทบาทช่วยเหลือสังคมเพื่อจะได้พัฒนาประเทศของเราต่อไป ออท. ได้ฝากเรื่องความปรองดองระหว่างคนไทย และในฐานะที่ นทร. เป็นตัวแทนของคนไทย ก็ควรที่จะเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกัน และสามารถอธิบายเกี่ยวกับทิศทางของประเทศให้ผู้อื่นได้ถ้ามีโอกาส และสิ่งที่ประเทศชาติต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือ คนเก่งที่มีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม

อทศ. ณ กรุงปารีส กล่าวขอบคุณ ออท. จากนั้น ออท. ณ กรุงปารีส ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ นทร. ที่เข้าร่วมการประชุม

ต่อมา เวลา 11.30 น. รองผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การยูเนสโก ในฐานะเป็นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม กล่าวเรื่องวัฒนธรรมองค์กรในระบบราชการไทย หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน 20 ปี ซึ่งจะถือหลักมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ตัวแทนนักเรียนทุน กล่าวขอบคุณรองผู้แทนถาวรไทยฯ โดย นทร. จะตั้งใจศึกษาและนำความรู้กลับไปช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

ช่วงเวลาประมาณ 12.15 น. อทศ. และ จนท. ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ นทร. ในช่วงเวลาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา

เวลา 12.30 น. อทศ. ปิดการประชุม จากนั้น ร่วมประทานอาหารกลางวัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2560

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ