ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การปฏิรูปการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ป. โท (Master) ในฝรั่งเศส

ภาพจาก www.20minutes.fr

ที่ผ่านมา การสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทปีที่ 1 (M1) นักศึกษาจะดำเนินการสมัครกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผ่านหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ถ้าผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษา M1 ทันที และจะคัดเลือกจากผลคะแนนการศึกษาเข้าสู่ระดับ M2 ต่อไป แต่ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2017 มหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาปริญญาโทปีที่ 1 (M1) ได้ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการการสอบหรือคัดเลือกจากเอกสารของผู้สมัคร

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องให้เหตุผลหากปฏิเสธการรับเข้าศึกษาของผู้สมัคร ในกรณีนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีและไม่มีมหาวิทยาลัยใดตอบรับ จะต้องทำเรื่องถึง recteur เพื่อที่จะดำเนินการจัดหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาต่อไป

ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้สร้างเว็บไซต์ ชื่อว่า trouvermonmaster.gouv.fr เพื่อให้ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาโท เช่น ปริญญาสาขา A มหาวิทยาลัย B สามารถรับนักศึกษาได้ X ราย และผู้สมัครต้องสำเร็จปริญญาตรีสาขาใดเพื่อสมัครศึกษาต่อปริญญาโทสาขานี้ได้ นอกจากนี้ รัฐบาลได้วางแผนให้เงินทุนเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่ได้รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ห่างไกลจากบ้านพัก

นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปปลายปี 2017 นี้ คือ นักศึกษาที่จะสำเร็จปริญญาตรีปีที่ 3 (Licence3) และจะเข้า M1 ในเดือนกันยายน 2017 อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 40 ของนักศึกษา M1 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2016-2017 จะต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ M2 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ นักศึกษาควรตรวจสอบสาขาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งว่า มีการคัดเลือกนักศึกษาอย่างไรและมีจำนวนผู้รับสมัครเท่าใด

สนร. มีข้อแนะนำสำหรับการเตรียมเอกสารสมัครดังนี้ค่ะ

1. ใน CV ควรจะต้องอธิบายอย่างละเอียดประวัติการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรปริญญาโทที่มีผู้สมัครจำนวนมากอาจรับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนดี หรือดีเยี่ยม (mention bien/mention très bien)

2. เขียนจดหมายแนะนำตัวอย่างรอบคอบ ตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำผิด จดหมายจะต้องแสดงให้เห็นว่า เหตุใดจึงต้องการศึกษาสาขาวิชานี้ เช่น วิชาที่เคยศึกษามาหรือประสบการณ์ การฝึกงาน/การทำงาน รวมทั้งแสดงถึงจุดประสงค์ในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตอย่างชัดเจน

3. ผู้สมัครสามารถแนบจดหมายแนะนำจากอาจารย์ของระดับปริญญาตรีหรือผู้รับผิดชอบด้านการฝึกงาน หลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว ท่านอาจจะถูกเรียกไปสอบสัมภาษณ์ในบางมหาวิทยาลัย ซึ่งการสัมภาษณ์ จะวิเคราะห์ผู้สมัครจากบุคลิก ความกระตือรือร้นในการต้องการศึกษาและความเป็นผู้ใหญ่

การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครควรเตรียมการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจต้องเตรียมตอบคำถามเหล่านี้ : “เหตุใดคุณถึงอยากศึกษาที่นี่” “เหตุใดถึงอยากศึกษาสาขานี้ มากกว่าสาขาอื่น” และสามารถตอบได้ถึงเป้าหมายในชีวิตหรือการประกอบอาชีพต่อไป ไม่ควรตอบว่า ฉันเลือกที่นี่ เพราะที่ผ่านมา ฉันเรียนด้วยความยากลำบาก และไม่ควรสรรเสริญเยินยอมหาวิทยาลัยมากเกินไป

ข้อมูลจาก www.letudiant.fr
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/10/07/a-quoi-ressemblera-la-se...
www.leparisien.fr

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ