ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

ตามที่ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปจะจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน – Innovation for sustainable life ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2560 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในทวีปยุโรปที่จะเข้าร่วมประชุม เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ นั้น สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ พิจารณาแล้ว สนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติไว้ ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในประเทศฝรั่งเศส หรือ สวิตเซอร์แลนด์

2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว หรือ กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก (Theme) ซึ่งผู้ที่อยู่ในกรณีหลังนี้ จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ก่อน จึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ โดยยื่นคำขอเข้าร่วมประชุม พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นในการเข้าร่วมประชุมและประโยชน์ในเชิงวิชาการที่คาดว่าจะได้รับซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษา

3. ให้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อระดับการศึกษา โดยไม่นับรวมการเข้าประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการตามหลักสูตรซึ่งมีหลักเกณฑ์ชัดอยู่แล้ว

4. ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในแต่ละรายการ ดังนี้

  4.1  ค่าลงทะเบียน คนละ 180.- ฟรังค์สวิส
  4.2  ค่าที่พัก ห้องคู่ สำหรับคืนวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2560 คนละ 50.- ฟรังค์สวิส ต่อคน /คืน
  4.3 ค่าเดินทางไป – กลับ โดยรถไฟ ชั้นประหยัด (ชั้น 2) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในสมาพันธรัฐสวิส ตามที่จ่ายจริง
  4.4  ค่าเดินทางไป – กลับ โดยรถไฟ ชั้นประหยัด (ชั้น 2) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินหรือเทียบเท่า อัตราต่อไปนี้
         - นทร. ที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล 175.- ยูโร
         - นทร. ที่ศึกษาในต่างจังหวัด 350.- ยูโร
ในกรณีที่เดินทางด้วยเครื่องบิน อนุมัติให้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน หรือ เทียบเท่า ค่าเดินทางโดยรถไฟชั้นประหยัดที่ระบุข้างต้นนี้ รวมค่ารถรับส่งระหว่างตัวเมือง – สนามบิน ทั้งไป และ กลับ

5. ให้นักเรียนทุนรัฐบาลจัดทำสรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุมให้ สนร. เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 5 กรกฎาคม 2560

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ