ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การเยี่ยม นทร. ที่สมาพันธรัฐสวิส

 
 
 

ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2560 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. สังกัดส่วนราชการ ที่ศึกษา ณ เมืองซูริคและกรุงเบิร์น และในโอกาสเดียวกัน ได้เข้าร่วมงาน Thai Festival 2017 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

ที่ซูริคได้พบกับ นทร. ป. เอก ซึ่งศึกษาสาขาเคมี และ ฟิสิกส์ ณ สถาบัน ETHZ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายชาลุภัศ จินดาคุณ (ก.วิทย์) น.ส. วรนันท์ เนตรเกื้อกูล (ก.วิทย์) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ (พสวท.) และ น.ส. รัชรา กาละวงศ์ (พสวท.) ซึ่งศึกษา ป. เอก สาขาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยซูริค และที่กรุงเบิร์น ได้พบกับ น.ส. เนาวรัตน์ ปริ่นปรีชา (ก.พ. - UIS) ซึ่งจะสำเร็จ ป. โท สาขาธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเบิร์นในเดือนตุลาคมนี้

 
 
 

ภาพซ้าย : น.ส. รัชรา กาละวงศ์ (พสวท.) ประธาน สนทส. ปี 2560 และ น.ส. เนาวรัตน์ ปริ่นปรีชา ( ก.พ.)

 
 
 

บรรยากาศเต็นท์ สนทส

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2560

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ