ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรม Open Hearts Open Homes สำหรับ ODOS


สำนักงาน ก.พ. จะจัดกิจกรรม Open Hearts Open Homes ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00- 16.00 น. ณ สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี)

ในงานจะมีกิจกรรมพบปะกับผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ ที่มีความต้องการรับ นทร.ทุน ODOS เข้าทำงาน นอกจากนี้ ยังมีช่วงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับราชการทั้งขั้นตอน/วิธีการ สิ่งที่จะได้รับในการเป็นข้าราชการ ได้แก่ การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ การรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก เส้นทางความก้าวหน้าต่างๆ เช่นการเข้าร่วมระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โครงการข้าราชการคลื่นลูกใหม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่ นทร. ที่เรียนจบแล้วและ นทร. ที่กลับมาเยี่ยมบ้าน จะได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน นทร. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อขอรายละเอียดที่ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารองค์ความรู้ (ศกศ) สำนักงาน ก.พ.

โทรศัพท์ : คุณเพ็ญพร หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 2036

หมายเหตุ : ฟรีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ยกเว้นค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สนร ฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2560

สมัครออนไลน์ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNGu_gy5fXBwmCo7GoqUhHogRg3P2G...

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ