ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรม UIS First Date วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

CLICKเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมUIS First Date วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ในส่วนราชการต้นสังกัดแก่ผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลฯ ข้างต้น ก่อนลงนามในสัญญารับทุนรัฐบาลฯ  ในวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี 

หมายเหตุ

๑. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง   นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๗ / 
นางสาววรรษพร อากาศแจ้ง โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๕

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ