ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

 

หัวข้อ "แบบสอบถามก่อนการฝึกอบรม (กรุณาตอบภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560)" New

โพสต์: 05/10/2560


แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล IDP (ดาวน์โหลด) New

โพสต์: 03/10/2560


กำหนดการโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) Update

รายชื่อและรหัสประจำตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม Update

โพสต์: 02/10/2560


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง "แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม"
(ชำระเงินภายในวันที่ 27 กันยายน 2560. ภายในเวลา 16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเข้าการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10

เบอร์ติดต่อผู้ประสานงานหลักสูตร: 02 547 1000 ต่อ 1770, 1775 และ 6951


ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ