ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (สนร. จีน) ได้จัดการประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนทุนรัฐบาลในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยขอให้นักเรียนทุนตระหนักว่าทุนที่ได้รับให้มานี้เปรียบได้กับการลงทุนในทรัพยากรบุคคลของประเทศและเชื่อมั่นว่านักเรียนทุนทุกคนรับทราบในประเด็นนี้และตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองดีอยู่แล้ว การได้มาเรียนที่จีนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีนซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่าจีนเป็นประเทศมหาอำนาจหนึ่งของโลก และอาจจะกำลังก้าวไปสู่อันดับหนึ่งในอนาคตก็ได้  ดังนั้น นอกจากวิชาความรู้ที่ได้สาขาที่ร่ำเรียนแล้ว นักเรียนทุนยังต้องใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนให้กว้างขวางรอบด้าน รู้ว่าในอนาคตจีนจะไปทางไหน รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายหรือความฝันของจีน เมื่อรู้ว่าจีนคิดอย่างไรแล้ว เราจะได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการประสานสัมพันธ์กับจีนได้อย่างไม่เสียเปรียบ

ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของไทย” โดยนายสุพัฒน์ อำไพธนากร หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเคยเป็นนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนทุน รวมถึงข้อพึงระวังในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานในอนาคต ซึ่งเป็นการบรรยายที่มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน สนุกสนานและน่าประทับใจยิ่ง

หลังจากนั้น นางพัชรวรรณ วงษ์ไทย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงปักกิ่ง ได้บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ และแนวทางในการดูแลจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล”  เพื่อแนะนำ สนร. จีน อย่างเป็นทางการพร้อมให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบการบริหารค่าใช้จ่ายนักเรียนทุน แนวทางการรายงานผลการศึกษา และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของ สนร.จีน  หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อประชุมระดมสมอง เกี่ยวกับปัญหาในการศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศจีน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สนร. จีน จะได้ประมวลผลการประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าวเพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ