ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ร่วมสัมมนาในงาน The 1st Innovative government Day : Innovating Government Transformation for Citizen’s Happiness (การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลแห่งนวัตกรรมเพื่อความสุขประชาชน)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เข้าร่วมการประชุม The 1st Innovative government Day : Innovating Government Transformation for Citizen’s Happiness (การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลแห่งนวัตกรรมเพื่อความสุขประชาชน) ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนบทเรียน และประสบการณ์ของหน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการตอบโจทย์รัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน” ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้มีทักษะดิจิทัล โดยมีพล.ต.อ. อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน และให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 กับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยนวัตกรรมบริการดิจิทัล”

ภายในการสัมมนามีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบนิเวศดิจิทัล โดยนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Towards Smarter Government Services by Empowering Public Officer” ว่า ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดิจิทัลของไทย “Smarter Government” บุคลากรภาครัฐ เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. จึงได้นำเรื่อง การสร้างและพัฒนา “บุคลากรภาครัฐ” มาเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบใน “แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับบริการเพื่อความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานก็จะมีการประเมินสถานภาพปัจจุบัน (As is) ว่าหน่วยงานอยู่ในระยะใดของการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ ระยะ Early ระยะ Developing และ ระยะ Mature นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของกลุ่มบุคลากรภาครัฐประกอบด้วย 6 กลุ่มเป้าหมาย (ผู้บริหารส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง,ผู้ทำงานนโยบายและวิชาการ, ผู้ทำงานด้านบริการ, ผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล, และผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ) ภายใต้กรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัล 5 มิติ 7 กลุ่มทักษะ โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาให้การส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนา Digital Literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี 9 ด้าน รวมไปถึงวิธีการในการพัฒนาทั้ง 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย การประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเอง (IDP) การพัฒนาตนเอง การประเมินทักษะด้วยเครื่องมือประเมินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การสะท้อนการเรียนรู้ และการนำความรู้ไปใช้นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ จาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในหัวข้อ “Open data, Open Government for Open Service Innovation” และการบรรยายรับเชิญ เรื่อง"การเชื่อมโยงข้อมูล และการสร้างแพล็ตฟอร์มดิจิทัล" ในห้วข้อ Data Interoperability โดย ศาสตราจารย์ Kokou Yetongnon และ เรื่อง Enhanced User Expericnce and Behavioral Pattern for Digital Cultural Ecosystems โดย ศาสตราจารย์ Peter Stanchev ตลอดจนการเสวนาการเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลเพื่อออกแบบรัฐบาลในอนาคต จากหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยภายในงานได้มีการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เกษตรดิจิทัล 4.0 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) การบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาคนตลอดชีวิต (สวทช.) เป็นต้น

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ