ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OCSC summer 2018

สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการศึกษาภาษาภาคฤดูร้อน (OCSC Summer 2018) 11 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา จีน ญี่ีปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้ง Exclusive Specialized Trip สำหรับผู้ปกครองและผู้สนใจ จัดกลุ่มได้ตลอดปี รับใบสมัคร สอบถามรายละเอียดติดต่อ 02 547 1441 อีเมล์ bousakorn.b@ocsc.go.th (Line ID: OCSCsummer2018)

เอกสารประกอบข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ