ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Open Hearts Open Homes (ครั้งที่ 2) วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

 

กิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561


สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 นี้  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

 

ในงานจะมีกิจกรรมเจาะลึกหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่จะมาให้ข้อมูลและพบปะกับผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ ที่มีต้องการรับสมัคร นร. ทุน ODOS เข้าทำงาน รวมทั้ง ยังมีช่วงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและหน่วยงานเอกชน ทั้งขั้นตอน/วิธีการ และสิ่งที่จะได้รับในการทำงานต่างๆ ในอนาคต

 

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่น้องๆ ที่เรียนจบแล้ว จะได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

 

หมายเหตุ : น้องๆ ที่สนใจจะสมัครงานในวันงาน ให้เตรียมเอกสารที่สำเร็จการศึกษามาด้วย เช่น

  • ประวัติส่วนตัว (Resume)

  • สำเนา Transcript

  • สำเนาปริญญาบัตร

  • รูปถ่าย (ถ้ามี)

  • อื่น ๆ .... (ถ้ามีให้เตรียมมาให้พร้อม)

 

น้องๆ ที่สนใจขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

 

Link

 

E-mail 

 

QR Code 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ