ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สรุปประเด็นจากการสัมมนา Practical Innovative Leaders : When Dream Team becomes Real Team (27 มีนาคม 2561)

สรุปประเด็นจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ

"Practical Innovative Leaders : When Dream Team becomes Real Team"

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ