ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดการสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ และห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 1,200 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้ง ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น อาทิ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น : จากแผนปฏิรูปสู่ภาคปฏิบัติแบบบูรณาการ” นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้เกียรติเดินชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ป.ย.ป.2/1
ที่จัดทำขึ้นตามกระบวนการออกแบบบริการภาครัฐโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design / Design Thinking) ประกอบด้วย 5 ข้อเสนอ ได้แก่ 1) การจัดการขยะต้นทาง 2) การลดอุบัติเหตุจากรถโดยสารไม่ประจำทาง 3) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา อ่าวมาหยา 4) การท่องเที่ยวชุมชน 5) บล็อกประสานประชารัฐ : ทางเลือกใหม่เพื่อไทยนิยมยั่งยืน

หลังการรับฟังข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ป.ย.ป.2/1รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้กล่าวแสดงความชื่นชม ทั้งในส่วนของความทุ่มเทในการจัดทำข้อเสนอร่วมกัน การวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน การคิดค้นข้อเสนอที่น่าสนใจ และการนำเสนอที่น่าประทับใจ โดยได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. จัดส่งรายงานเหล่านี้ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อขอความเห็นจากภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง และนำไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

การสัมมนาดังกล่าว ยังมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศไทย
อย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากนายพงศ์โพยม วาศภูติ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย และนางสาวอานุสรา
จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้ร่วมเสวนา และดำเนินการเสวนาโดยนายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพข. มีกำหนดจะดำเนินการพัฒนาผู้บริหารภาครัฐผ่านกลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. ดังนี้

1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด (ป.ย.ป.1) มีกำหนดจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2561
2) หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับรองอธิบดีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ป.ย.ป.2) มีกำหนดจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2562
3) หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (ป.ย.ป.3) มีกำหนดจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2562

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. รับชมวิดีทัศน์การสัมมนาย้อนหลัง และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ สรุปประเด็นจากการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น : จากแผนปฏิรูปสู่ภาคปฏิบัติแบบบูรณาการ” โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สรุปประเด็นจากการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” และรายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ป.ย.ป.2/1 รุ่นที่ 4 ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/rsr

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ