ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย

 

 

PDF: สรุปปาฐกถาพิเศษของ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

 

 

 

PDF: สรุปการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

 

รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ ผลผลิตจากการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง : ป.ย.ป.2/1 รุ่นที่ 4

 

กลุ่มที่ 1
การจัดการขยะต้นทาง
 
 

  • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
  • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 2
การลดอุบัติเหตุ
จากรถโดยสารสาธารณะ
ไม่ประจำทาง

  • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
  • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 3
การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว
กรณีศึกษาอ่าวมาหยา

  • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
  • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 4
การท่องเที่ยว
ชุมชน
 

  • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
  • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 5
บล็อกประสานประชารัฐ :
ทางเลือกใหม่
เพื่อไทยนิยมยั่งยืน

  • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
  • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4
เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ