ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเจรจากรอบความร่วมมือด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะจากสำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยนางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เดินทางไปปฏิบัติราชการที่นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ในการเดินทางครั้งนี้ นาย Fu Xing Guo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงจัดตั้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ ซึ่งผลการประชุมหารือ ได้เห็นชอบในหลักการต่อข้อเสนอการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมข้าราชการระหว่างกัน โดยให้ทั้งสองฝ่ายหารือรูปแบบและรายละเอียด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะประสานงานในรายละเอียดต่อไป

ในโอกาสเดียวกัน ได้มีการประชุมเจรจากรอบความร่วมมือด้านการศึกษากับ UCAS (University of Chinese Academy of Sciences) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการสอนและการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุน UCAS) ไปศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สถาบันดังกล่าว ปัจจุบันมีนักเรียนทุนกำลังศึกษา ณ สถาบัน UCAS รวม ๑๘ คน

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม Open Hearts Open Homes @ Beijing เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลและทุนอื่น ๆ ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับความรู้เกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนไปในยุค “คนไทย 4.0” ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของไทย รวมทั้งตำแหน่งงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “B2gether” อีกด้วย โดยมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน BOI การบินไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้กรุณาเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในกรุงปักกิ่ง พร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมด้วย

 

 Click รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ