ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 20 ธ.ค. 2561

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นำผลการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สำนักงาน ก.พ. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป นั้น

บัดนี้ ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดจัดการประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียดกำหนดการและเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

1. กำหนดการ

2. เอกสารประกอบการประชุม/ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) 

3. สำเนาหนังสือเชิญหน่วยงาน 20 หน่วยงาน

 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ