ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การเยี่ยมนักเรียนทุนที่เมือง Angers -Tours- Lille -Béthune และ Nancy พ.ย. 2561

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับนักเรียนทุนที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสตามเมืองต่างๆ 5 แห่ง โดยเริ่มที่เมือง Angers ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ น.ส. ณัฐธิดา เจือวงษ์ นักเรียนทุน (มทร.) โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรชีวภาพอยู่ และได้พบกับอาจารย์ Catherine Bernard รองประธานมหาวิทยาลัย Angers ฝ่ายกิจการบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรีสายอาชีวะที่นักเรียนศึกษาอยู่ และได้หารือความคืบหน้าทางการศึกษาของนักเรียน

จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังเมือง Tours เพื่อพบและสนทนากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่  นายกฤษฎิ์ รัชชภูมิ นักเรียนทุน (มทร.) โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และได้ประชุมร่วมกับ น.ส. วิริญจน์ หุตะสังกาศ (ทุน สกอ.) ซึ่งศึกษาปริญญาเอกปีที่ 3 สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส และนายชุติพงษ์ ลาวงศ์เกิด (ทุน ก.วิทย์) ที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศสและศึกษาภาษาที่สถาบัน Touraine ก่อนที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจในปีการศึกษาหน้า


ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับนายวีรพันธ์ แซ่ด่าน นักเรียนทุนปริญญาเอกปีที่ 1 และ น.ส. มลธิดา ภัทรนันทกุล นักเรียนทุนปริญญาเอกปีที่ 4 ที่ศึกษาและทำวิจัยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย Lille ในโอกาสนี้ได้สนทนากับ Prof. Zonghua Zhang ซึ่งชื่นชมความพากเพียรและคุณภาพงานวิจัยเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายข้อมูลของ น.ส. มลธิดาฯ อย่างมาก และมีความยินดีที่จะพิจารณาใบสมัครของนักศึกษาไทยที่สนใจทำวิจัยในด้านนี้

จากนั้น ได้เดินทางต่อไปเมือง Béthune เพื่อหารือกรอบการเรียนของนายวรธิษณ์ วงศ์พัฒนาวุฒิ นักเรียนทุน (มทร.) โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา  และได้พบกับอาจารย์ Daniel Ammeux ผู้อำนวยการสถาบัน IUT Béthune ซึ่งสถาบัน IUT แห่งนี้เป็นสถาบัน IUT 1 ใน 15 ของสถาบัน IUT รุ่นแรกๆ ที่ก่อตั้งในระหว่างปี ค.ศ. 1966 -1968

ในระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 คณะได้เดินทางไปพบ น.ส. นวพร เพิ่มสมบัติ นักเรียนทุน (มทร.) โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศึกษาปริญญาตรีสายอาชีวะ สาขาวิศวกรรมเคมี เน้นหนักเรื่องคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย สถาบัน IUT Nancy – Brasbois เมือง Nancy และได้ร่วมหารือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ นทร. ศึกษาอยู่เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทุนด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤศจิกายน 2561

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ