ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ /รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

          ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดการจัดงานแนะนำหลักสูตร (CGI OPEN HOUSE 2019)
เพื่อแนะนำหลักสูตรของสถาบันฯ และเปิดโอกาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทั้ง 3 สาขา ที่เปิดสอน ได้แก่ 1.สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  2.สาขาเคมีชีวภาพ และ 3.สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่สถาบันฯ โดยมีกำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

เอกสารประกอบข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ