ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศ สนร ฝรั่งเศส เรื่องการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8

ตามที่คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป กำหนดจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 8  (TSAC2019) โดยร่วมกับสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสมาคมนักเรียนในประเทศอังกฤษ จัดงานประชุมวิชาการนักเรียนในทวีปยุโรป พร้อมกับงานประชุมสามัคคีวิชาการและอาชีพ ครั้งที่ 11 (SACC2019) โดยใช้ชื่อย่อของงานว่า SACC-TSAC2019 ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมงานจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป และมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ “Dare to Disrupt and Develop towards Being the World’s Leader”  ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในทวีปยุโรปที่จะเข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ นั้น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสพิจารณาแล้ว  สนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.  ได้อนุมัติเป็นแนวทางไว้ ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือสมาพันธรัฐสวิส

2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าวหรือกำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก (Theme) ซึ่งผู้ที่อยู่ในกรณีหลังนี้ จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ก่อน จึงจะมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ โดยยื่นคำขอเข้าร่วมประชุมพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นในการเข้าร่วมประชุมและประโยชน์ในเชิงวิชาการที่คาดว่าจะได้รับซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษา

3. ให้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อระดับการศึกษา โดยไม่นับรวมการเข้าประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการตามหลักสูตรซึ่งมีหลักเกณฑ์ชัดอยู่แล้ว

4. ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในแต่ละรายการ ดังนี้
4.1 ค่าลงทะเบียน คนละ 50 ปอนด์
4.2 ค่าที่พักห้องคู่ สำหรับคืนวันที่ 15 และ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คนละไม่เกิน 80 ปอนด์ ต่อคน/คืน
4.3 ค่าเดินทางไป – กลับ โดยรถไฟชั้นประหยัด (ชั้น 2) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในสมาพันธรัฐสวิสตามที่จ่ายจริงไม่เกินหรือเทียบเท่าอัตราต่อไปนี้
– นทร. ที่ศึกษาในซูริคและเจนีวา     330 ฟรังค์สวิส
– นทร. ที่ศึกษาในเมืองอื่น               380 ฟรังค์สวิส

4.4 ค่าเดินทางไป – กลับ โดยรถไฟชั้นประหยัด (ชั้น 2) สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา
ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามที่จ่ายจริงไม่เกินหรือเทียบเท่าอัตราต่อไปนี้
– นทร. ที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล      163 ยูโร
– นทร. ที่ศึกษาในต่างจังหวัด                       380 ยูโร

ในกรณีที่เดินทางด้วยเครื่องบิน อนุมัติให้เบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกินหรือเทียบเท่าค่าเดินทางโดยรถไฟชั้นประหยัดที่ระบุข้างต้นนี้รวมค่ารถรับส่งระหว่างตัวเมือง – สนามบินทั้งไปและกลับ

5. ให้นักเรียนทุนรัฐบาลจัดทำสรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุมให้ สนร. เพื่อประกอบการเบิกจ่าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 18 ธันวาคม  2561

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ