ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ เลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายโจเซฟ แอนโทนี่ คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์

ในการนี้ ท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวถึงข้อได้เปรียบของประเทศไอร์แลนด์ที่เอื้อต่อการศึกษา คือ 1. มีระบบการศึกษาที่ดี 2. มีคนรุ่นใหม่จำนวนมาก 3. เป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สามารถเข้าถึงประชากรในสมาชิกสหภาพยุโรปได้มากกว่า 500 ล้านคน 4. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับสหราชอาณาจักร 5. มีบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน IT ด้านเภสัชกรรม ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ และด้านการเงินตั้งอยู่ในประเทศ พร้อมรองรับนักศึกษาที่จบใหม่ และพร้อมที่จะร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. และรัฐบาลไทยในการสนับสนุนให้ข้าราชการ นักเรียนทุน หรือบุคคลทั่วไปในประเทศ ได้ไปศึกษาในประเทศไอร์แลนด์ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะการศึกษาทางด้าน IT, Big data management และ Local government management และด้านอื่น ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรและประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0

ในโอกาสนี้ รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ และ ผอ.ชอ. ได้เข้าร่วมรับรองและหารือกับท่านเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ด้วย

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ