ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ. และหารือถึงความร่วมมือด้านกิจการราชการพลเรือนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยา

               เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 H.E. Mr. Patrick Simiyu Wamoto เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. James Otsuila Nyongesa เลขานุการเอก เข้าเยี่ยมคารวะ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ในโอกาสที่จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และจะได้รับมอบตำแหน่งกรรมการใน Public Service Commission แห่งสาธารณรัฐเคนยา โดยมี ผชช. สุรพงษ์ มาลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวพ. และ ชอ. เข้าร่วมการรับรองและการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยาในครั้งนี้ด้วย

              ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมคารวะว่า เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับการบริหารราชการ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในอนาคต
ในโอกาสนี้ ท่านเลขาธิการ ก.พ. และ ผชช. สุรพงษ์ มาลี ได้หารือและแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญและมีความสนใจร่วมกัน อาทิ การสรรหาและเลือกสรร การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรไว้ในระบบราชการ การบริหารกำลังคนคุณภาพภาคราชการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับเพื่อเพิ่มพูนทักษะและปรับกรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล การบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบค่าตอบแทน รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

              การพบปะหารือกันในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้เสริมสร้างความร่วมมือกันในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาคราชการพลเรือนต่อไป

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ