ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ไปปฏิบัติงาน รอบ 1 ตุลาคม 2562

           ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม “โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)” เป็นระยะเวลา ๑ ปี  (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวนทั้งสิ้น ๒๓ คน โดยมีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการฯ ในรอบนี้ จำนวนทั้งสิ้น  ๔ ส่วนราชการ

           ได้แก่ ๑. กรมกิจการผู้สูงอายุ ๒. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๓. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๔. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

 

           ในการนี้ จึงมีกำหนดเปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่  ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

----- Infographic ประชาสัมพันธ์ โครงการ ฯ --------

 

---- กำหนดการคัดเลือกและขั้นตอนการสมัคร -----

----- รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ------

----- ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 ------

 

*****************************************************************************

เอกสารประกอบข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share ( โปรดทราบ!! ลิงก์ด้านล่างนี้จะใช้งานไม่ได้หากเว็บใหม่พัฒนาเสร็จสิ้น )

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ