ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาค


แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาค

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ กระทรวงมหาดไทย สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่จังหวัดให้เป็นการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่ส่วนราชการประจำจังหวัดและท้องถิ่นทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การสำรวจหาความต้องการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข้อเสนอในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวให้สามารถปฏิบัติราชการได้ พร้อมทั้งนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการจัดหลักสูตรการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและตรงตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการต่อไป

สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถิ่น (ศท.) สำนักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๔

 


ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ